ממליכים את ה' למלך על כל העולם... ועלינו

מתאים לכיתה: ג'