משניות מתוקשבות - מסכת אבות בשת"ף, פרקים ב-ד

שרים רוקדים יוצרים ונהנים

מתאים לכיתה: ב'

שננו את המשניות ברצף
פרק ב משנה ב - יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
פרק ב משנה ד' - עשה רצונו כרצונך
פרק ב משנה ח' - אם למדת תורה הרבה
פרק ב משנה י' - יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
פרק ב משנה י"א - עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות
פרק ב משנה ט"ו - היום קצר והמלאכה מרובה
פרק ג משנה ב' - שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה
פרק ג משנה ז' חלק א' - תן לו משלו
פרק ג משנה ז' חלק ב' - המהלך בדרך ושונה
פרק ג משנה י' - כל שרוח הבריות נוחה הימנו
פרק ג משנה י"ב - הוי קל לראש
פרק ג משנה י"ד - חביב אדם שנברא בצלם
פרק ג משנה ט"ו - הכל צפוי והרשות נתונה
פרק ד' משנה א' חלק ראשון - איזהו חכם
פרק ד' משנה א' חלק שני - איזהו גיבור, הכובש את יצרו
פרק ד' משנה א' חלק שלישי - איזהו עשיר, השמח בחלקו
פרק ד' משנה א' חלק רביעי - איזהו מכובד, המכבד את הבריות
פרק ד' משנה ב' - הווי רץ למצוה קלה כבחמורה