Mishnah 1 - Moshe Received the Torah From Sinai

מתאים לכיתות: א'-ג'